Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden 
Deze website is eigendom van:

H&V Van Mele NV (hierna: Tuinmeubelen Van Mele, “Wij” en “Ons”),
Ardoystraat 82
9220 Hamme
België
BTW BE 0415.567.794
info@vanmele.be
052/47 90 14

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product of dienst aangeboden op Tuinmeubelen Van Mele,   en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopvoorwaarden.
Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.
 
Artikel 1: Algemene bepalingen
Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod (artikel 3) en de aanvaarding daarvan.
Tuinmeubelen Van Mele, behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij niet courante orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Indien voor de leverings- of afhalingsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.
Door het grote aantal artikelen op onze website kan het altijd voorkomen dat ondanks onze redelijke inspanningen sommige van de op onze website opgenomen artikelen onjuist zijn geprijsd. Doorgaans controleren wij de prijzen in het kader van de orderafhandeling. Wanneer dan de juiste prijs van een artikel lager blijkt te zijn dan de door ons genoemde prijs, zullen wij u hiervan verwittigen en het verschil terugbetalen. Indien de juiste prijs van het artikel hoger is dan de prijs die op onze website wordt vermeld, zullen wij of contact met u opnemen voor instructies voordat wij het artikel naar u opsturen, of uw bestelling niet aannemen en u hiervan op de hoogte brengen.
Indien de onjuiste prijs evident en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als fout kon worden herkend, zijn wij niet verplicht het artikel tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren, ook niet wanneer wij u een orderaanvaarding hebben verzonden.
 
Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tuinmeubelen Van Mele, niet. Tuinmeubelen Van Mele, is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tuinmeubelen Van Mele,  is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tuinmeubelen Van Mele,. Tuinmeubelen Van Mele,  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of als het uit productie wordt of is genomen door de leverancier. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Alle bestellingen van artikelen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van die artikelen en diensten, en van de beschikbaarheid van de materialen voor het maken van deze artikelen. Indien om welke reden dan ook de door u bestelde artikelen niet beschikbaar zijn of de levering vertraging kan oplopen, zullen wij u zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bestelling hiervan in kennis stellen. Indien wij een artikel of dienst niet kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat het artikel niet bij de fabrikant in voorraad is, of niet meer wordt geproduceerd, of vanwege een fout in de prijs (zie artikel 2 hierboven), stellen wij u hiervan per e-mail in kennis en verwerken wij uw bestelling niet. Mocht u reeds voor de bestelling betaald hebben, dan betalen wij u het volledige bedrag zo spoedig mogelijk terug.
Tuinmeubelen Van Mele, is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. Levertermijnen kunnen wijzigen door overmacht en/ of gewijzigde aanleveringstermijnen van de producent.
 
 
Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen kunnen worden afgehaald of geleverd in België. Voor andere leveringen of landen neemt u contact op met ons op.
De levering gebeurt door onze eigen transportdienst of een externe transporteur.

Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.
Kleine artikelen worden per post verzonden tegen het geldende posttarief.
Indien de goederen niet in voorraad zijn, geldt de levertermijn van onze leverancier.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant binnen de 48u worden gemeld aan Tuinmeubelen Van Mele,
U moet de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Werden de juiste goederen geleverd? Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik? Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 2 werkdagen na levering aan Tuinmeubelen Van Mele, te melden. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 
 
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Tuinmeubelen Van Mele. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tuinmeubelen Van Mele,  te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 
 
Artikel 6: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Tuinmeubelen Van Mele,
U moet de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Werden de juiste goederen geleverd? Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik? Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 2 werkdagen na levering aan Tuinmeubelen Van Mele.
Bij vaststelling van een verborgen gebrek moet de klant Tuinmeubelen Van Mele  zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
 
 
Artikel 7: Sancties voor niet-betaling
Tuinmeubelen Van Mele behoudt zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
  
Artikel 8: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken